Adatvédelmi irányelvek

Az Eötvös József Főiskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A weboldal címe: https://kompetenciameres.ejf.hu

Az adatkezelő

Név: Eötvös József Főiskola

Székhely és levelezési cím: 6500 Baja, Szegedi út 2. 

Adószám: 15308988-2-03

Képviselő: Dr. Paska Mihály kancellár

Elérhetőség: +36 79 524 624

E-mail cím: info@ejf.hu

Webhely: http://ejf.hu/

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Sziráczki István LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

postacíme: 6500 Baja, Szegedi út 2.

e-mail címe: adatvedelem@ejf.hu

Adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő tevékenységei során minden esetben a személyes adatokat törvényen vagy önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Látogatók adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor a felhasználó IP címét nem rögzíti. 

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Felhasználó a weboldal használata során, különösen a teszt kitöltésekor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát,  illetve mindazokra az adatokra, amelyeket a Felhasználó az Adatkezelőnek megküld. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Személyes adatokat nem kezel a szolgáltató. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Saját számítógépről a cookie-k használatát a felhasználó törölni tudja, illetve megtilthatja azok alkalmazát böngészőjében. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:
http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Használt cookiek listája

Amennyiben hozzájárul a cookiek használatához, azok a böngészési élmény javítását szolgálják, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítését teszik lehetővé. 

A Weboldal betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, csak a Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén.

Amennyiben a cookiek használatát a böngészőjén keresztül a beállítások során letiltotta, akkor a weboldal egyes funkció nem, vagy korlátozottan működhetnek, míg nem engedélyezi a cookiek használatát újra. 

cookiek listája: uncode_privacy[consent_types]

Szükséges cookie, mely az adatvédelmi nyilatkozat kezelését végzi. 

Cookie élettartama: 1év 19naps 23óra 50perc

Quiz and Survey Master teszt

A teszt kitöltésekor megadott e-mail címet az Adatkezelő számára biztosítja a kérdőíves rendszer, melyhez az Adatkezelőn kívül más nem fér hozzá. A teszt adatbázisának eredményoldalán lévő adatok (pontszám, e-mail cím, kitöltés ideje) korlátlan ideig, az Adatkezelő által történő törlésig elérhetők. 

Adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz az Eötvös József Főiskola jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai férhetnek hozzá.

A teszt kitöltésekor megadott e-mail címet az Adatkezekő kizárólag statisztikai adatszolgáltatás összeállítására használja fel, hogy mérje hányan töltötték ki a tesztet. Az e-mail címet harmadik félnek nem továbbítja. 

Adatok biztonsága

Az Eötvös József Főiskola megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Eötvös József Főiskola a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe.

Érintettek jogai

A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy a Főiskola tájékoztassa, hogy

  1. milyen személyes adatait,
  2. milyen célból és jogalapon,
  3. milyen forrásból gyűjtve,
  4. mennyi ideig kezeli, illetve
  5. a Főiskola kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
  6. az érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az érintett a hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére).

Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett, az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

Az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat az Eötvös József Főiskola Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amelyet a https://ejf.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthetnek meg az érintettek. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu